Konseptointi

Vaihe, jossa ideoita videoksi sinkoilee ja niitä napataan ilmasta paperille.
Keksitään siis idea, mistä video kertoo!
Ihan aluksi on hyvä määritellä lähtökohdat, tavoitteet ja haluttu lopputulos. Kun liikkeelle lähdettäessä on selvää mitä halutaan tehdä, ei tuotannon keskivaiheilla nouse epämääräisiä kysymyksiä kuljettavasta polusta.
– Ketkä ovat kohderyhmää ja miten heitä halutaan puhutella?
– Missä videota tullaan näyttämään ja kuinka paljon sen markkinointiin tullaan panostamaan?
– Tehdäänkö videota, animaatiota vai niiden yhdistelmää?
– Millaisia lopputuotoksia halutaan esimerkiksi somekanaviin?
– Miten tuotettu materiaali pystytään hyödyntämään jatkossa?
– Ollaanko tekemässä videosarjaa?
– Millaisella syklillä videoita julkaistaan?
– Mikä on tavoiteltu tulos näyttökertoina, myynnin kasvuna, jäsenmäärän kasvuna…
Konseptin kehittelyyn on olemassa monia metodeja. Osa niistä soveltuu paremmin ja osa huonommin ryhmätyöskentelyyn. Organisaation henkilöstö sitoutuu vahvemmin konseptin toteutukseen, kun mahdollisimman moni saa olla mukana sitä kehittämässä. Ennen kuin konseptia lähdetään yhdessä pohtimaan, pidä mielessä seuraavat asiat:
– Pidättäytykää tuomitsemasta, sillä tyhmiä ideoita ei ole.
– Hulluimmat ideat ovat usein paras lähtökohta luoda jotain uutta.
– Kirjoittakaa jokainen idea ylös
– Älkää kritisoiko, arvottako tai keskustelko ideoista niiden luontivaiheessa
– Kannustakaa jatkokehittämään muiden ideoita: kääntäkää ympäri, yhdistelkää ja muunnelkaa
Kun nämä säännöt ovat kaikille selvät, videon konseptin kehittely voi alkaa esimerkiksi seuraavan listan pohjalta:
1. Esittäkää selkeästi kysymys tai ongelma, johon haetaan vastausta: miksi, kuinka tai mitä
2. Sopikaa yhteisistä tavoitteista
3. Jokainen hiljentyy tahollaan hetkeksi miettimään
4. Aloittakaa ideointi ja pitäkää aiemmin ilmoitetut säännöt mielessä
5. Käykää jokainen idea läpi yksi kerrallaan ja kysykää idean keksineeltä henkilöltä tarkentavia kysymyksiä
6. Karsikaa listaa: jokaisen idean kohdalla kysytään ”pitäisikö tämä ottaa huomioon”
7. Yhdistelkää ideoita, jotka vaikuttavat samoilta tai täydentävät toisiaan
8. Valitkaa videolle konsepti
Jokainen voi antaa omasta mielestään viidelle parhaalle idealle arvosanan ja eniten pisteitä saanut vaihtoehto valitaan
Ideaa valittaessa on toki konseptin toteutuksen kustannuksilla merkitystä. Mikäli budjetti ei ole rajaton (kuten harvoin on), voidaan päätöksen tekoon hyödyntää nelikenttää, jossa akselistoina ovat idean vaikuttavuus ja idean vaatima työ- tai rahamäärä. Erilaisia tavoitteita voidaan myös painottaa kertoimilla, jotta tavoitellut hyödyt tulevat varmasti konseptissa esille.
Konseptin valintaa voidaan helpottaa antamalla painoarvokertoimia erilaisille tavoitteille. Tavoitteissa voi olla tietyn kohderyhmän tavoittaminen, budjetti tai vaikkapa tuotannon nopeus. Arvosana-asteikko voi kulkea esimerkiksi nollasta viiteen ja nämä arvosanat kerrotaan lopuksi painoarvokertoimella. Jos lopputulos ei vaikuta mieleiseltä, voidaan painoarvokertoimia muuttaa. Absoluuttisia vastauksia arvosanoiksi tai painoarvokertoimiksi ei ole, mutta ideoita voidaan vertailla ja arvottaa – esimerkiksi kumpi idea tavoittaa paremmin nuoret.
Vaihtoehtoinen tapa brainstormaukselle on brainwriting, jossa ei puhuta, vaan ideat kirjoitellaan korteille. Lopuksi kortit käydään läpi ja valitaan jatkoon parhaat ideat. Asiaa voidaan myös lähestyä villeimmän idean tekniikalla: siinä vaiheessa kun kukaan ei enää keksi uusia ideoita, siirrytään heittämään ilmoille mahdollisimman järjettömiä ideoita. Enää ei siis sallitakaan tavallaisia ajatuksia, vaan ainoastaan kaikkein hulluimmat. Kun hullut ideat alkavat loppua, käydään siihen saakka esille tulleet ideat läpi ja tutkitaan olisiko niistä mahdollista kehittää jotain järkevää. Voidaan myös kääntää alkuperäinen ongelma ympäri ja pohtia kuinka ongelmaa voisi pahentaa. Markkinointivideon tapauksessa voidaan miettiä kuinka asiakkaat saataisiin raivostumaan. Eli kehitellään ideoita alkuperäisen tilan huonontamiseksi. Kun ideoita on saatu riittävä määrä, katsotaan jälleen voitaisiinko niistä saada kääntämällä syntymään jotain positiivista ja lisättyä alkuperäisten hyvien ideoiden listalle.

Comments are closed.