Tag työturvallisuus

Mitä huomioida verkkokurssin suunnittelussa?

Verkkokoulutuksista apua etäkäytäntöihin

Koronaviruksen jylläämisen kannalta prosessien muuttamiseen saattaa olla tarvetta. Onko yrityksessänne koulutusprosesseja, jotka voitaisiin muuntaa verkkokoulutuksiksi? Esimerkiksi uusien käytäntöjen läpivienti organisaatioon onnistuu tehokkaasti räätälöityjen verkkokoulutusten avulla. Kaikkialla maailmassa, esitykset ja seminaarit siityvät nyt vauhdilla verkkoon. Asioiden esittäminen interaktiivisina videoina ja animaatioina on entistä tehokkaampaa, turvallisempaa ja yleisesti ottaen järkevämpää.

Toistuvat rutiinikoulutukset ovat etulinjassa, kun siirrytään fyysisen läsnäolon vaatimuksien tuolle puolen. Skaalautuvuus mahdollistaa kurssin pyörittämisen eri työpaikoilla tai eri työmailla niin Oulussa, Turussa ja Tampereellakin, kuin vaikkapa Shanghaissakin. Verkkokoulutukset on mahdollista rakentaa suoraan globaaleiksi, kieliversioineen ja kulttuurisine erityispiirteineen.

Verkkokurssin hyödyntämisen perustelee pelkästään jo ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Verkkokurssit vähentävät tai poistavat kokonaan fyysisen läsnäolon tarpeellisuuden, joka on ilmastoteko jo itsessään. Kun mukaan lasketaan vielä tartuntatautien välttäminen ja näin organisaatioin sairauspoissaolojen väheneminen, on vaikutus jo yhteiskunnan tasollakin iso. Kustannussäästöjä syntyy myös siitä, kun omien töidensä ohella muita työntekijöitä kouluttavat työntekijät voivat keskittyä täysipainoisesti omien töidensä edistämiseen.

Oppimiseen on olemassa iso liuta erilaisia alustoja ja myös valmiita sisältöjä. Usein yrityksen tarpeet esimerkiksi peryhdytykseen ovat kuitenkin usein vähintäänkin osittain uniikkeja. Tuolloin räätälöity koulutus on ehdottomasti paras ratkaisu. Materiaalin tulee olla hyödyllistä, mutta myös kiinnostavaa. Audiovisuaalisuuden voima puskee esiin juuri tunteiden välittämisen ja muistijäljen pysyvyyden kautta. Koulutussisältö, jossa on luettavaa, katsottavaa ja kuultavaa, sekä liuta interaktioita, on kiinnostavaa ja oppimisen iloa ylläpitävää. Tylsää lomaketta jaksaa täyttää vain pakollisten osioiden verran ja toisaalta tylsää luennoitsijaa on toisinaan pakko vain kuunnella. Mutta kun sisällöt rakennetaan sopivan mittaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa video, audio, teksti ja interaktiiviset osiot vuorottelevat oikeassa suhteessa, koulutuksesta tulee hyvä ja se tarjoaa parhaan hyödyn sekä oppijalle, että koulutuksen järjestäjälle. Oppilaat innostuvat ja kertovat hyvää viestiä eteenpäin.

Verkkokoulutuksen huomiot TOP-3

1. Kohderyhmä: kenelle koulutus ollaan tekemässä ja kenelle siitä on eniten hyötyä. Kun sisältöjä lähdetään laatimaan, tulee pohtia kohderyhmän osaamisen taso ja valveutuneisuus. Asiat, jotka he jo tietävät ja toisaalta vaatimukset asioista, jotka heidän tulisi osata. Tässä kohtaa myös tulee pohtia kuinka hyvin kohderyhmä kykenee itsenäiseen opiskeluun ja kuinka paljon heitä pitää opastaa.

2. Käyttöympäristö: missä koulutusta tullaan hyödyntämään ja onko kaikilla siihen pääsy. Suoritetaanko koulutus työmaaparakissa itsenäisesti läppärilltä vai luokkahuoneessa opettajan johdolla. Onko ympäristö meluisa, jolloin äänet eivät välttämättä kuulu hyvin ja tarvitaan kuulokkeet? Onko kuulokkeita ylipäätään mahdollista käyttää?

3. Alusta: alustan valintaan vaikuttaa esimerkiksi tarvitaanko henkilökohtaista käyttäjätietoa ja vaaditaanko jokaiselta oppilaalta rekisteröityminen järjestelmään. Etuna on se, että koulutuksen tarjoava taho näkee yksilötasolla oppilaiden etenemisen ja voi seurata missä mennään vaikkapa uuteen työhön perehdytyksen osalta. Alustakohtaisesti voidaan myös pohtia, sallitaanko käyttäjän hyppiä yli haluamansa kohdat vai vaaditaanko häntä suorittamaan kaikki sisällöt ja vielä lopuksi varmennuksena läpäisemään osaamista mittaavan kokeen. Kokeen hyväksytyllä suorittamisella voidaan olettaa hänen ymmärtäneen sisällön. Tällaiset tiukemmat kriteerit tulevat kyseeseen esimerkiksi työturvallisuuden koulutuksissa.

Verkkokoulutuksen käyttökohteet

Hyvä opiskelualusta tarjoaa helppokäyttöisen oppimiskokemuksen ja mahdollistaa vaikkapa erilaisten sertifikaattien suorittamisen. Opettaja tai kouluttava organisaatio näkee suoraan kuka työntekijöistä on kouluttautunut mihinkin tehtävään ja näin ollen resurssihallinta on helppoa. Järjestelmästä näkee myös mikäli jokin koulutus on jo vanhentunut tai työntekijä ei ole suorittanut päivittyneitä kriteerejä.

Verkkokoulutukset on oivallinen keino kouluttaa ihmiset etätyöhön, itsensäjohtamiseen ja tehokkaaseen ajankäyttöön. Niitä voidaan hyödyntää työturvallisuuden käytäntöjen jalkauttamiseen ja niistä muistuttamiseen. Verkkokoulutuksia voidaan myös käyttää läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksiin johtaneiden virheiden läpikäyntiin ja niistä oppimiseen. Jokaisesta läheltä piti -tilanteesta voidaan luoda oma koulutus koulutuspankkiin ja uudet työntekijät voivat oppia kaikista menneisyyden virheistä – myös tulevaisuudessa. Interaktiivinen verkkokoulus- tai valmennus toimii myös viestinnän puolella. Esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksia voidaan suorittaa käytäville sijoitetuilta kosketusnäytöiltä tai oppilaat voivat tehdä niitä omilta puhelimiltaan linkin takaa. Valistussisällöissäkin viesti menee tehokkaammin perille, kun pelkän passiivisen kuuntelun sijaan oppilaalta vaaditaan ymmärtämisen osoittamista.

Olipa tarpeenne mikä hyvänsä, ota yhteyttä ja suunnitellaan teille juuri sopiva audiovisuaalinen oppimiskokonaisuus, joka on tyylikäs, kiinnostava ja informatiivinen. Sellainen, joka on hauska suorittaa, mielenkiintoinen katsoa ja jättää pysyvän muistijäljen.

Melun haitat ja torjunta – 3D-animaatio


Tuotimme asiakkaallemme Työturvallisuuskeskukselle 3D-animaation melun haitoista ja sen torjunnasta. Animaation lähtökohtana oli antaa luotettavaa informaatiota siitä mitä melu on ja lähestyä esimerkein työpaikkojen melunlähteitä. Melu on yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista ja videolla on tärkeä rooli informaation jakamisessa. Teollisuuden työturvallisuuden asiantuntija Päivi Sarmala Työturvallisuuskeskuksesta vastasi tuotannon tiimoilta muutamaan kysymykseen:

Mihin tarpeeseen animaatio teetettiin?

Melu aiheuttaa eniten ammattitauteja. Tietoisuutta melun haitoista, työnantajan vastuista ja velvoitteista sekä torjuntakeinoista on kyllä olemassa, mutta se ei saavuta työpaikkoja riittävästi. Tämän animaation tavoitteena oli esittää keskeiset asiat melulainsäädännöstä ja toimia herättäjänä vähän jokaiselle.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Smile piti ohjakset käsissään, koordinoi tekemistä ja saatiin yhteistyössä asia tiivistettyä kompaktiin pakettiin. Smile ottaa asiakkaan toiveet hyvin huomioon, mutta pitää myös realiteetit mielessä. Hyvin joustava ja palvelualtis!

Millainen animaatiosta mielestänne tuli lopputuloksena?

Asiaa on paljon, mutta alun perin sitä oli 3-4 kertaa enemmän, joten hyvin on oleellinen tiivistetty.

Miten olette animaatiota hyödyntäneet ja onko se tuottanut toivottuja tuloksia?

Animaatiota on markkinoitu YouTube-kanvalla (maksutta katsottavissa) sekä eri tapahtumien yhteydessä. Hyödynnämme animaatiota koulutuksissamme ja toivomme myös eri yritysten hyödyntävän sitä omissa sisäisissä koulutuksissaan. Tulokset näkyvät toivottavasti tulevaisuudessa ammattitautitilastoissa (0 meluvammaa) ja lyhyemmällä aikavälillä työpaikkojen panostuksessa meluntorjuntatyöhön. Toivottavaa on myös, että kaikkien kiinnostus kuulonsuojaukseen lisääntyy myös vapaa-ajalla – ainakin moni on animaation nähtyään havahtunut aiheeseen!

Porvoon jalostamo – Työturvallisuusanimaatio

Tuotimme Nesteelle työturvallisuusvideon koulutuskäyttöön. Tuotanto tehtiin 3D-animaationa, jolla on mahdollista rekonstruoida vaarallisiakin tilanteita melko vaivattomasti. Kuvattaessa videolle vastaavanlaiset tuotannot vaativat usein monimutkaiset luvitusprosessit kuvausryhmälle, joilta tässä tapauksessa säästyttiin täysin. Animaatiossa käytiin kohta kohdalta läpi turvallisuuspoikkeamaan johtaneet tapahtumat, jotta vastaavanlaiset tilanteet voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Operatiivisesta ja prosessiturvallisuudesta Nesteellä vastaava Simo Kolehmainen vastasi muutamaan kysymykseen tuotannon tiimoilta.

1. Mihin tarpeeseen video teetettiin?
Animaatioita on hyödynnetty maailmalla kemianprosessiteollisuudessa sattuneiden onnettomuuksien tapahtumien ja niiden tutkintojen oppien viestintään mielestämme varsin onnistuneesti ja halusimme itsekin siksi kokeilla vastaavaa tapaa omassa toiminnassa sattuneen turvallisuuspoikkeaman oppien viestintään. Tavoitteena oli täydentää videolla perinteisempiä keinojamme, joilla varmistamme tapaturmista oppimista läpi organisaation. Uskomme, että videoformaatti voi auttaa erityisesti tapahtumakulun ja oppien levittämisessä niille organisaation osille, joilla ei ole ollut suoraa yhteyttä tapahtuneeseen poikkeamaan tai jotka eivät yksityiskohtaisemmin tunne Suomen tuotanto- ja satamaorganisaatioiden toimintaa. Sisäisen Cosmos-julkaisun (Nesteen intranet) lisäksi olemme hyödyntäneet animaatiota erilaisten turvallisuusvalmennusten ja koulutusten yhteydessä.

2. Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?
Projekti eteni mielestämme varsin sujuvasti ja tehokkaasti. Tietysti videotuotantoon lähtö edellytti ensin meiltä normaalisti tehtävää tapahtumatutkintaa, mutta kun se oli tehty, mielestämme saimme varsin sujuvasti yhdessä tehtyä käsikirjoituksen, jonka Smile Audiovisual Oy jouhevasti animoi. Iterointia teimme lähinnä sähköpostitse tai parin online-kokouksen avulla silloin kun se oli oikeasti tarpeen. Yhteistyö toimi sikäli oikein hienosti.

3. Millainen videosta mielestänne tuli lopputuloksena?
Videosta tuli mielestämme sen verran onnistunut, että saatamme hyvinkin hyödyntää vastaavaa myös jatkossa, mikäli vastaavanlaiselle viestinnälle ilmenee tarvetta.

4. Millaista palautetta olette videosta saaneet?
Palaute on ollut oikeastaan pelkästään positiivista. Video on koettu hyvänä ja arvokkaana oppien jakamisessa.