Tag työturvallisuus

Työturvallisuus – 3D-animaatiosarja

Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa, koulutusta ja välineitä turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima asiantuntijaorganisaatio ja tekee yhteistyötä laajasti työelämän toimijoiden kanssa. Organisaation julkaisuista löytyy tietoa työturvallisuuden ja työsuojelutoiminnan kehittämiseen työpaikalla. Tarpeeksi nousi työturvallisuus -aiheinen videosisältö. Smile tuotti tiedon ja informaation välittämisen tarpeisiin 3D-animaatiosarjan, jossa perehdytään työturvallisuuden eri teemoihin.

Nostoihin liittyvien animaatioiden taustalla on Työturvallisuuskeskuksen tekstiili- ja kenkäteollisuuden työalatoimikunnan Ergonomia ja tuottavuus -jatkohanke. Hankkeessa oli tuolloin teemana käsin tehtävät nostot. Teemasta löytyy paljon tietoja eri lähteistä. Tärkeää oli kiteyttää keskeisimmät asiat animaatioiden avulla visuaaliseen muotoon, jotta sitä voidaan käyttää esimerkiksi perehdytysmateriaalina työpaikoilla. Animaatiot ovat muun muassa osana Terveellinen työ -kampanjan materiaaleja ja niitä on jaettu pitkin Työturvallisuuskeskuksen kanavia.

”Projektin eteneminen oli sujuvaa ja työskentely oli joustavaa ja mutkatonta. Olemme olleet tyytyväisiä lopputuotokseen ja saaneet animaatioista hyvää palautetta.” – Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pasi Paukkonen

Satamaan liittyvät animaatiot tehtiin yhteistyössä Satamaoperointialan työalatoimikunnan kanssa ja niiden tarkoitus on toimia esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvissä koulutustilaisuuksissa tukimateriaalina tai työpaikoilla käytettäväksi esimerkiksi perehdytyksessä. Animaatioissa käydään alan haastavia tilanteita läpi liittyen työturvallisuuteen. Animaatioita on hyödynnetty Työturvallisuuskeskuksen koulutuksissa, työpaikoilla eri tilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä.

”Projekti eteni hyvin ja saimme sen maaliin aikataulussa. Työskentely oli helppoa ja yhteinen näkemys löytyi nopeasti. Toiveet kuunneltiin ja niihin reagoitiin viipymättä. Smile osasi myös tuoda hyvin omia visioitaan esille ja ymmärrettävästi näin silloin ensimmäistä kertaa animaatioiden kanssa työskentelevälle.” – Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Jukka-Pekka Jantunen

Mitä huomioida verkkokurssin suunnittelussa?

Verkkokoulutuksista apua etäkäytäntöihin

Koronaviruksen jylläämisen kannalta prosessien muuttamiseen saattaa olla tarvetta. Onko yrityksessänne koulutusprosesseja, jotka voitaisiin muuntaa verkkokoulutuksiksi? Esimerkiksi uusien käytäntöjen läpivienti organisaatioon onnistuu tehokkaasti räätälöityjen verkkokoulutusten avulla. Kaikkialla maailmassa, esitykset ja seminaarit siityvät nyt vauhdilla verkkoon. Asioiden esittäminen interaktiivisina videoina ja animaatioina on entistä tehokkaampaa, turvallisempaa ja yleisesti ottaen järkevämpää.

Toistuvat rutiinikoulutukset ovat etulinjassa, kun siirrytään fyysisen läsnäolon vaatimuksien tuolle puolen. Skaalautuvuus mahdollistaa kurssin pyörittämisen eri työpaikoilla tai eri työmailla niin Oulussa, Turussa ja Tampereellakin, kuin vaikkapa Shanghaissakin. Verkkokoulutukset on mahdollista rakentaa suoraan globaaleiksi, kieliversioineen ja kulttuurisine erityispiirteineen.

Verkkokurssin hyödyntämisen perustelee pelkästään jo ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Verkkokurssit vähentävät tai poistavat kokonaan fyysisen läsnäolon tarpeellisuuden, joka on ilmastoteko jo itsessään. Kun mukaan lasketaan vielä tartuntatautien välttäminen ja näin organisaatioin sairauspoissaolojen väheneminen, on vaikutus jo yhteiskunnan tasollakin iso. Kustannussäästöjä syntyy myös siitä, kun omien töidensä ohella muita työntekijöitä kouluttavat työntekijät voivat keskittyä täysipainoisesti omien töidensä edistämiseen.

Oppimiseen on olemassa iso liuta erilaisia alustoja ja myös valmiita sisältöjä. Usein yrityksen tarpeet esimerkiksi peryhdytykseen ovat kuitenkin usein vähintäänkin osittain uniikkeja. Tuolloin räätälöity koulutus on ehdottomasti paras ratkaisu. Materiaalin tulee olla hyödyllistä, mutta myös kiinnostavaa. Audiovisuaalisuuden voima puskee esiin juuri tunteiden välittämisen ja muistijäljen pysyvyyden kautta. Koulutussisältö, jossa on luettavaa, katsottavaa ja kuultavaa, sekä liuta interaktioita, on kiinnostavaa ja oppimisen iloa ylläpitävää. Tylsää lomaketta jaksaa täyttää vain pakollisten osioiden verran ja toisaalta tylsää luennoitsijaa on toisinaan pakko vain kuunnella. Mutta kun sisällöt rakennetaan sopivan mittaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa video, audio, teksti ja interaktiiviset osiot vuorottelevat oikeassa suhteessa, koulutuksesta tulee hyvä ja se tarjoaa parhaan hyödyn sekä oppijalle, että koulutuksen järjestäjälle. Oppilaat innostuvat ja kertovat hyvää viestiä eteenpäin.

Verkkokoulutuksen huomiot TOP-3

1. Kohderyhmä: kenelle koulutus ollaan tekemässä ja kenelle siitä on eniten hyötyä. Kun sisältöjä lähdetään laatimaan, tulee pohtia kohderyhmän osaamisen taso ja valveutuneisuus. Asiat, jotka he jo tietävät ja toisaalta vaatimukset asioista, jotka heidän tulisi osata. Tässä kohtaa myös tulee pohtia kuinka hyvin kohderyhmä kykenee itsenäiseen opiskeluun ja kuinka paljon heitä pitää opastaa.

2. Käyttöympäristö: missä koulutusta tullaan hyödyntämään ja onko kaikilla siihen pääsy. Suoritetaanko koulutus työmaaparakissa itsenäisesti läppärilltä vai luokkahuoneessa opettajan johdolla. Onko ympäristö meluisa, jolloin äänet eivät välttämättä kuulu hyvin ja tarvitaan kuulokkeet? Onko kuulokkeita ylipäätään mahdollista käyttää?

3. Alusta: alustan valintaan vaikuttaa esimerkiksi tarvitaanko henkilökohtaista käyttäjätietoa ja vaaditaanko jokaiselta oppilaalta rekisteröityminen järjestelmään. Etuna on se, että koulutuksen tarjoava taho näkee yksilötasolla oppilaiden etenemisen ja voi seurata missä mennään vaikkapa uuteen työhön perehdytyksen osalta. Alustakohtaisesti voidaan myös pohtia, sallitaanko käyttäjän hyppiä yli haluamansa kohdat vai vaaditaanko häntä suorittamaan kaikki sisällöt ja vielä lopuksi varmennuksena läpäisemään osaamista mittaavan kokeen. Kokeen hyväksytyllä suorittamisella voidaan olettaa hänen ymmärtäneen sisällön. Tällaiset tiukemmat kriteerit tulevat kyseeseen esimerkiksi työturvallisuuden koulutuksissa.

Verkkokoulutuksen käyttökohteet

Hyvä opiskelualusta tarjoaa helppokäyttöisen oppimiskokemuksen ja mahdollistaa vaikkapa erilaisten sertifikaattien suorittamisen. Opettaja tai kouluttava organisaatio näkee suoraan kuka työntekijöistä on kouluttautunut mihinkin tehtävään ja näin ollen resurssihallinta on helppoa. Järjestelmästä näkee myös mikäli jokin koulutus on jo vanhentunut tai työntekijä ei ole suorittanut päivittyneitä kriteerejä.

Verkkokoulutukset on oivallinen keino kouluttaa ihmiset etätyöhön, itsensäjohtamiseen ja tehokkaaseen ajankäyttöön. Niitä voidaan hyödyntää työturvallisuuden käytäntöjen jalkauttamiseen ja niistä muistuttamiseen. Verkkokoulutuksia voidaan myös käyttää läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksiin johtaneiden virheiden läpikäyntiin ja niistä oppimiseen. Jokaisesta läheltä piti -tilanteesta voidaan luoda oma koulutus koulutuspankkiin ja uudet työntekijät voivat oppia kaikista menneisyyden virheistä – myös tulevaisuudessa. Interaktiivinen verkkokoulus- tai valmennus toimii myös viestinnän puolella. Esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksia voidaan suorittaa käytäville sijoitetuilta kosketusnäytöiltä tai oppilaat voivat tehdä niitä omilta puhelimiltaan linkin takaa. Valistussisällöissäkin viesti menee tehokkaammin perille, kun pelkän passiivisen kuuntelun sijaan oppilaalta vaaditaan ymmärtämisen osoittamista.

Olipa tarpeenne mikä hyvänsä, ota yhteyttä ja suunnitellaan teille juuri sopiva audiovisuaalinen oppimiskokonaisuus, joka on tyylikäs, kiinnostava ja informatiivinen. Sellainen, joka on hauska suorittaa, mielenkiintoinen katsoa ja jättää pysyvän muistijäljen.

Melun haitat ja torjunta – 3D-animaatio


Tuotimme asiakkaallemme Työturvallisuuskeskukselle 3D-animaation melun haitoista ja sen torjunnasta. Animaation lähtökohtana oli antaa luotettavaa informaatiota siitä mitä melu on ja lähestyä esimerkein työpaikkojen melunlähteitä. Melu on yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista ja videolla on tärkeä rooli informaation jakamisessa. Teollisuuden työturvallisuuden asiantuntija Päivi Sarmala Työturvallisuuskeskuksesta vastasi tuotannon tiimoilta muutamaan kysymykseen:

Mihin tarpeeseen animaatio teetettiin?

Melu aiheuttaa eniten ammattitauteja. Tietoisuutta melun haitoista, työnantajan vastuista ja velvoitteista sekä torjuntakeinoista on kyllä olemassa, mutta se ei saavuta työpaikkoja riittävästi. Tämän animaation tavoitteena oli esittää keskeiset asiat melulainsäädännöstä ja toimia herättäjänä vähän jokaiselle.

Miten projekti eteni Smilen kanssa ja millaista kansamme oli työskennellä?

Smile piti ohjakset käsissään, koordinoi tekemistä ja saatiin yhteistyössä asia tiivistettyä kompaktiin pakettiin. Smile ottaa asiakkaan toiveet hyvin huomioon, mutta pitää myös realiteetit mielessä. Hyvin joustava ja palvelualtis!

Millainen animaatiosta mielestänne tuli lopputuloksena?

Asiaa on paljon, mutta alun perin sitä oli 3-4 kertaa enemmän, joten hyvin on oleellinen tiivistetty.

Miten olette animaatiota hyödyntäneet ja onko se tuottanut toivottuja tuloksia?

Animaatiota on markkinoitu YouTube-kanvalla (maksutta katsottavissa) sekä eri tapahtumien yhteydessä. Hyödynnämme animaatiota koulutuksissamme ja toivomme myös eri yritysten hyödyntävän sitä omissa sisäisissä koulutuksissaan. Tulokset näkyvät toivottavasti tulevaisuudessa ammattitautitilastoissa (0 meluvammaa) ja lyhyemmällä aikavälillä työpaikkojen panostuksessa meluntorjuntatyöhön. Toivottavaa on myös, että kaikkien kiinnostus kuulonsuojaukseen lisääntyy myös vapaa-ajalla – ainakin moni on animaation nähtyään havahtunut aiheeseen!